Kategorie

Výrobci

Ochrana osobních údajů

Společnost Martin Šimák, tř. Edvarda Beneše 1797/1b, 50012 Hradec Králové ,Ič:76510433  poskytuje svým zákazníkům široké portfolio produktů a služeb prostřednictvím geograficky dostupné prodejní sítě podporované odbornou obsluhou.

V rámci zajišťování svých činností zpracovává firma Martin Šimák osobní údaje a vůči těmto zpracováním je společnost v postavení správce osobních údajů.

Společnost Martin Šimák  zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

  • Výkon pracovněprávní agendy
  • Výkon smluvní a účetní agendy vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům
  • Zabezpečení činnosti společnosti
  • Ochrana osob, majetku a obchodních informací
  • Marketing
 

Informace o zpracování osobních údajů:

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) odst. 1 písmen:

a) subjekt údajů (fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány) udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů,

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není společnosti Martin Šimák uložena zvláštním právním předpisem.

3) Při zpracování osobních údajů u společnosti Martin Šimák nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Tato doba může být prodloužena jen v případě, že to nařizuje právní předpis. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.

 

5) Máte právo:

a) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,

b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u společnosti Martin Šimák jsou nepřesné),

c) požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

d) podat stížnost u dozorového orgánu.

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7) Svá práva vůči společnosti Martin Šimák,  uplatňujte cestou Kontaktní osoby ve věci zpracování osobních údajů písemně na e-mail: info@toppapir.cz